Generalforsamling i Foreningen Sofiebadet 2020

Hvor & hvornår?

 • Dato følger
 • Afholdes på adressen Overgaden oven Vandet 6A, 1415 Kbh. K. (Fedtekælderen)

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Planer for det indeværende år
 7. Vedtagelse af budget og kontingent for 2020
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af to kritiske revisorer
 10. Evt.

Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen
Stk 8
Gældende formulering
Generalforsamlingen vælger 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Der må højst være 2 ansatte samt 1 medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og
som suppleanter. Der skal til enhver tid være et flertal i bestyrelsen, som ikke er
ansatte.
Ny formulering:
Generalforsamlingen vælger 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Ansatte kan ikke vælges til bestyrelsen. De ansatte vælger en
medarbejderrepræsentant til bestyrelsen jf §6 stk.8.

Begrundelse
Det samme forslag blev stillet på sidste generalforsamling, men blev taget tilbage,
da diskussionen viste, at der ikke var opbakning. Siden er der sket det, at der
forhandles om en overenskomst mellem badet og 3F og hvis denne vedtages og
realiseres vil bestyrelsen få status af arbejdsgiver i forhold til de ansatte. Det vil
ikke være hensigtsmæssigt at en medarbejder skal være arbejdsgiver i forhold til
sig selv og kolleger.
Medarbejderne skal selvfølgelig fortsat inddrages og repræsenteres på
bestyrelsesmøderne af en medarbejderrepræsentant.

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Sofiebadet

Sofiegade 15 A+B 1408 København K Tel. 28689829 

______________________________________________________________

§ 1 Navn og Formål:

Foreningens navn er Sofiebadet.
Foreningens har til formål at bevare og drive Sofiegades Bad, Matr. Nr. 540 Christianshavns Kvarter, Sofiegade 15 A-B.
Den fredede bygning fra 1909 skal restaureres og indrettes udfra økologiske principper og metoder og derved demonstrere og inspirere til bæredygtigt byggeri og renovering.
Huset skal rumme:

 •  Et folkeligt bade- og sundhedshus, der arbejder forebyggende og sundhedsfremmende med det grønne, det sociale og det sunde.

 •  Lokale Agenda-21 aktiviteter, der kan give inspiration til at tænke globalt og handle lokalt for en bæredygtig udvikling.

 • Information, kulturarrangementer og rundvisninger i det kulturhistoriske bad og den fredede bygning.

 • Huset skal drives efter demokratiske principper og uafhængigt af partipolitiske interesser.

  § 2 Medlemsskab:
  Stk. 1
  Alle enkeltpersoner og institutioner, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem.

  Stk. 2 Medlemskab opnås ved indbetaling af foreningskontingent. § 3 Kontingent:

  Stk. 1 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. § 4 Generalforsamling:

  Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

  Stk. 2 Medlemmer, der har indbetalt kontingent inden 1.februar det gældende år, har stemmeret på generalforsamlingerne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Foreningens opløsning kan kun ske ved beslutning med kvalificeret flertal jfr. § 10.

Stk. 4 Forslag til vedtægtsændringer kan alene vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Stk. 5 Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal udsendes i sin fulde ordlyd med post eller pr. mail til samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6 Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved udsendelse af foreløbig dagsorden til medlemmerne.
Forslag som ønskes optaget på den endelige dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter herefter den endelige dagsorden, som fremlægges til gennemsyn i Sofiebadet senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7 Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Med følgende faste punkter på dagsordenen:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

 5. Indkomne forslag

 6. Planer for det indeværende år

 7. Vedtagelse af budget og kontingent for det indeværende år

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 9. Valg af 2 kritiske revisorer

 10. Eventuelt

Stk. 8 Generalforsamlingen vælger 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der må højst være 2 ansatte samt 1 medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og som suppleanter. Der skal til enhver tid være et flertal i bestyrelsen som ikke er ansatte.

Stk. 9 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, kan de stemmeberettigede højst afgive 4 stemmer og kun 1 stemme på hver af de opstillede kandidater.
De kandidater, der opnår flest stemmer er valgt til bestyrelsen og de med færrest stemmer er valgt som suppleanter.

Stk. 10 Medlemmerne vælges for to år ad gangen, idet 3 medlemmer vælges i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal. Suppleanter er på valg hvert år.

Stk. 11 Kun medlemmer der er fysisk tilstede på generalforsamlingen eller har givet skriftlig tilsagn kan opnå valg til bestyrelsen og øvrige poster.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 25% af de stemmeberettigede ønsker dette.

Stk. 2 Krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal være skriftlig og skal fremsendes til bestyrelsen med angivelse af motiveret dagsorden.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 21 dages varsel ved udsendelse af motiveret dagsorden til alle medlemmer.

§ 6 Bestyrelsen:
Stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. En ansat kan ikke være formand.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder.

Stk. 3a Daglig leder ansætter og afskediger medarbejdere i samråd med formanden og medarbejderrepræsentant.

Stk. 4 Når et bestyrelsesmedlem fratræder permanent eller midlertidigt, indtræder en suppleant i dennes sted.

Stk. 5 Bestyrelsen har ansvar for Sofiebadets daglige drift og aktiviteter på grundlag af generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 6 Bestyrelsen udarbejder forslag til årsbudget.
Stk. 7 I forbindelse med husets daglige drift og aktiviteter kan bestyrelsen

uddelegere arbejdsopgaver til grupper og enkeltpersoner.

Stk. 8 Der vælges blandt de ansatte en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 7 Ansvar:

Stk. 1 For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens evt. gæld. Stk. 2 Bestyrelsen er forpligtet til at tegne erhvervs- og ansvarsforsikring for lejemålet.

§ 8 Regnskab:
Stk. 1
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9 Tegningsret:
Stk. 1
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§ 10 Opløsning:
Stk. 1
Opløsning af foreningen kan kun vedtages, hvis 2/3 af de tilstedeværende på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, stemmer for en opløsning.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning skal den sidste generalforsamling træffe beslutning om anvendelse af foreningens formue til tilsvarende formål.

Efter ændringer vedtaget
på generalforsamlingen 28.marts 2012

Indkaldelse

Referat fra generalforsamling 19. marts 2019


 

GENERALFORSAMLING 18.MARTS 2019 – SOFIE BADET 
 
 
Dagsorden: Ad.1   -  Valg af dirigent Ad.2   -  Valg af referant Ad.3   -  Bestyrelsens beretning Ad.4   -  Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab Ad.5   -  Indkomne forslag:  Forslag vedrørende ændring af bestyrelsens sammensætning  Forslag vedrørende Den Danske Model Ad.6   -  Planer for det indeværende år Ad.7   -  Vedtagelse af budget og kontingent for 2019 Ad.8   -  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Ad.9   -  Valg af to kritiske revisorer Ad.10 -  Evt. 
 
 
Ad.1 -  Valg af dirigent Søren Arildskov, medlem af bestyrelsen blev foreslået og enstemmigt godkendt. Søren konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og bad om at en liste blev sendt rundt så man kunne krydse stemmeberettigede medlemmer af som havde betalt. Søren gennemgik vedtægterne for afstemning af forslag: Forslag som ikke er vedtægtsændringer vedtages ved simpelt flertal. Forslag som er vedtægtsændrende kræver 2/3 flertal for at blive vedtaget.  
 
Ad.2 -  Valg af referant Katrín Ragnars, medlem af bestyrelsen, blev foreslået og enstemmigt godkendt. 
 
Ad.3 -  Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning blev godkendt. Denne vedhæftes referatet i sin fulde længde. 
 
 
 
 
 

 
Ad.4 - Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab  Det reviderede regnskab og årets resultat blev godkendt enstemmigt efter forelæggelse af Jette Dybdal, Sofiebadets regnskabsmedarbejder. Årets resultat er kommet ud med et lille underskud på ca.124.000,- Dette skyldes primært lønudgifter samt vedligeholdelse. At resultatet er blevet ca.100.000 bedre, end efter budgettet er blevet korrigeret i løbet af året, må anses for positivt, og er en følge af at indtægterne er steget 19 % i sidste halvår af 2019. Der var en del spørgsmål fra medlemmer vedr. muligheden for at få et øget tilskud fra Københavns Kommune, lig med Sjællandsgade badet. Medlemmer af bestyrelsen forklarede at dette var undersøgt og afslået fra Københavns Kommunes side. Dette skyldes bl.a at Sjællandsgade badet har en anden status idet den hører direkte under Kultur & Fritid i kommunen, og drives af frivillige. Revisorberetningen vedhæftes i sin fulde længde.   
 
 
Ad. 5   -  Indkomne forslag Der er indkommet to forslag som begge er modtaget rettidigt inden generalforsamlingen.  Forslag vedrørende ændring af bestyrelsens sammensætning Forslaget gik på at begrænse antallet af ansatte i bestyrelsen til 1 medarbejderrepræsentant, som vælges af de ansatte. Debatten bølgede frem og tilbage og i nogen tilfælde var bølgerne ganske høje. Hermed refereres nogle af kommentarerne efter referentens bedste evne:  ” Det kan være svært at være både bestyrelsesmedlem og ansat.” ” Det er et forkert forslag fordi bestyrelsen ikke ved hvad der foregår i badet” ” Det er et helt naturligt led i overgangen fra forening drevet af frivillige til en lille virksomhed. Det er et led i en professionalisering” ” Man skal se på historien: Anne ville på et tidspunkt både være bestyrelsesformand og direktør” ” Hvis der er flere ansatte i bestyrelsen kan man som ansat teame op og støtte hinanden. Det kan være svært at sidde alene med en hel bestyrelse” ” Vi(som ansatte) føler os hægtet af beslutningsprocessen. Dem som er ansatte må have mest fingeren på pulsen. De skal have indflydelse” ” Bestyrelsen har lyttet til personalet, men var ikke enig.” ”Måske er det ikke antallet af ansatte i bestyrelsen der er vigtig, men dialogen som mangler” ” En medarbejder repræsentant skal repræsentere alle personaler” ” Et bestyrelsesmedlem skal udvikle Sofiebadet og kunne se det store perspektiv. Der skal være mange forskellige kompetencer i bestyrelsen så man kan forene kræfterne” ”Nu må i lige klappe hesten. Vi har ikke en topstyret, lønnet bestyrelse som en stor erhversvirksomhed” ” jeg er aldrig stødt på en virksomhed hvor de ansatte valgte deres egen nye leder” ”medarbejderne vil også rigtig gerne udvikle Sofiebadet. Vi har en stor viden” 

 
”Prøv at stoppe mudderkastningen. Prøv at rense luften på seminaret.” ”Sofiebadet er en forening. Generalforsamlingen er øverste myndighed. Derfor skal ansatte ikke have to repræsentanter, for de er ikke valgt af generalforsamlingen.” 
 
Det blev diskuteret hvorvidt man kunne stille et ændringsforslag på Generalforsamlingen, og for eksempel foreslå at der skal vælges 1 ell. 2 ansatte til bestyrelsen på generalforsamlingen. Bestyrelsen vurderede dog at dette ville være vedtægtsstridigt da der er tale om et vedtægts-ændringsforslag. Forslagsstiller (Hanne Rasmussen, formand for bestyrelsen) trak forslaget for at undgå procedurediskussion om ændringsforslaget kunne stilles eller ej. Hanne foreslog også at man diskuterede emnet på det kommende medarbejder/bestyrelses seminar i foråret. Den gældende formulering, som er følgende, bibeholdes: ”Generalforsamlingen vælger 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 Suppleanter. Der må højest være 2 ansatte samt 1 medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og som suppleanter. Der skal til enhver tid, være et flertal i bestyrelsen, som ikke er ansatte.” 
 
 Forslag vedrørende Den Danske Model Der blev afgivet 26 stemmer – 11 stemme ja og 15 stemte nej. Forslaget er således ikke vedtaget. Forslaget skulle bemyndige bestyrelsen til at indgå en tiltrædelses overenskomst med en faglig organisation, efter dialog med de ansatte om hvilken. Denne overenskomst skulle præsenteres på næste års generalforsamling.  Også her blev der diskuteret ivrigt. Bestyrelsen fortalte at den havde været inde på de samme tanker, og set på mange overenskomster, for fx. massører og svømmehaller. Den senest nævnte overenskomst ville sænke de ansattes lønninger. Processen var således blevet bremset af at ingen faglig organisation rigtig passede på Sofiebadet. Derudover var der ikke kommet noget input fra de ansatte vedr. valg af organisation. Samtidig var der enighed om at det ville have været en fordel hvis man havde en overenskomst at læne sig op af. Også her var der en del diskution om ordlyden af forslaget, som er uklar. Forslaget beder om en bemyndigelse til bestyrelsen, den formelt set allerede har. Og beder samtidig bestyrelsen præsentere en tiltrædelses overenskomst på næste års generalforsamling, uden at det er muligt at overskue de økonomiske konsekvenser.    Det blev konstateret at et forslag med denne ordlyd kun kunne være et ønske om en retning og derfor ikke kunne være bindende.       
 
 
 
 

 
Ad. 6   -  Planer for det indeværende år Daglig leder Sarah har på sidste personalemøde diskuteret med medarbejderne hvad de har af ønsker for det næste år. Medarbejderne er stolte af og glade for deres hamambehandlinger, men ønsker at udvide til også andre typer af behandlinger, som evt. er mindre slidsomme at lave. Det ønskes også at udvide samarbejdet med lokale aktører og fastholde identiteter vedr. ”sundhed” og bæredygtighed. Herunder kunne det være dejligt at lave arrangementer for mødregrupper, skoler og fritidstilbud til børn og unge. Ligeså kunne det være sjovt at samarbejde med festivalen ”CopenHell” på Refshaleøen. Sarah kunne ønske sig at huset blev registreret som Socialøkonomisk virksomhed og arbejdede mere målrettet med særlige ansættelser og mikrojobs. Personalet vil gerne udnytte deres kompetence til f.eks. at undervise i mindfullness og qi gong. Huset bliver snarligt gennemgået med Anne Poulsen samt tilknyttede arkitekter med henblik på status på blandt andet de forskellige bæredygtighedstiltag som genanvendelse af spildevand. Der skal søges fonde til nye tiltag. 
 
Ad. 7   -  Vedtagelse af budget og kontingent for 2019 Budget 2019:  Der er indsat et overskud på 70.000,- Dette er et konservativt skøn og burde kunne opnås. Der er et mål om 100 medlemmer, hvilket er noget større end det nuværende. Der er sat værgekampagne igang. Indtægt på badeaktivitet er sat til nogenlunde det samme som i 2018, under hensyntagen til at alle i huset i forvejen løber meget stærkt. Derimod mener Sarah indtægterne på café og produkter kan løftes. Vedr. vedligeholdelse har vi ikke nogen store projekter som i 2018. vedligeholdelses budgettet er sat til 60.000,- + 30.000,- til ekstraordinære udgifter. Det blev vedtaget at bibeholde samme kontingent på 125,- pr.år. Målet er at få 100 medl. Inden næste generalforsamling. Der er nu 50 medlemmer.  
 
Ad 8   -  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  Eskil og Søren var på valg. Katrín, Erik, Susanne og Hanne er ikke på valg. Rikke Thomsen Kornby og Jette Dybdal stillede op og både Søren og Eskil ønskede genvalg. Rikke Thomsen Kornby og Michael blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer og Søren og Jette Dybdal blev valgt som suppleanter.  Det var et tæt løb idet der var stor stemmespredning.  Stemmetal: Rikke 21, Michael 20, Søren 19, Jette 18, Eskil 12. 
 
Ad 9   -  Valg af to kritiske revisorer Britta Krogh Lund og Anne Poulsen blev genvalgt som kritiske revisorer. Ad.10 -  Evt. Michael bragte følgende på banen: Kan generalforsamlingen hjælpe med at få fastlagt hvad ”dresscoden” er i Sofiebadet. Det er uklart på hjemmesiden hvad reglerne egentlig er. 

 
På trods af at Sofiebadet har en tradition for nøgenbadning er der indført en generel regel om at der skal benyttes badetøj eller pestemal i Sofies bad. Personalet kan slække på kravet hvis stemningen er til det og se på om der skal indføres nøgenbadedage.  

Beretning fra bestyrelsesformanden vedr. 2018 Fremlagt på GF marts 2019

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen marts 2019

Efter generalforsamlingen i 2018 bestod bestyrelsen af : Hanne Rasmussen, Søren Arildskov, Susanne Lund, Katrin Ragnars, Erik Jørgensen, Eskil Ekbrandt, som personalerepræsentant Kirstine Søndergaard og suppleanter Michael Besnier og Lise Mortensen

 

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende  med  Hanne som formand, Søren som kasserer og sekretærfunktionen er gået på skift.

 

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder- et planlagt møde i november blev aflyst.

 

På generalforsamlingen 20.marts 2018 orienterede vi om, at vi søgte en ny daglig leder efter at Anne havde meddelt, at hun ønskede at stoppe.

Der var ansøgningsfrist 6.april og flere kvalificerede ansøgere. Valget faldt på  Sarah Mauritzen som startede i Sofiebadet 15. juni 2018. Sarah har en baggrund som sygeplejerske, er uddannet yogainstruktør og thaimassør, hun har mange års erfaring inden for kommunikation og journalistik, samt en uddannelse inden for markedsføring. Sarah har desuden ledererfaring fra bl.a. Københavns Kommunes største socialpsykiatriske idrætstilbud.

 

Sarah fik til opgave at realisere de planer, som bestyrelsen havde arbejdet med et stykke tid om at omdanne badet til en arbejdsplads med ordnede forhold for personalet og en klar arbejdsdeling mellem leder, ansatte og frivillige.

Sarah skulle som daglig leder skabe struktur og orden i forhold til økonomi og vagtplanlægning, styrke kommunikationen udadtil og skabe mere omsætning.

Bestyrelsen havde i langt tid diskuteret muligheden for at give personalet ordnede og mere stabile løn- og arbejdsvilkår og på sidste års generalforsamling fortalte vi, at der var opnået enighed om at der skulle indføres fast løn baseret på et minimumstimetal og at ekstra timer som hovedregel skulle afspadseres. Kontrakterne var ikke udfærdiget endnu og det skulle være den nye leders opgave at få disse på plads.

 

Processen har ikke været nem, det har været en stor omvæltning at omskabe badet fra at være en arbejdsplads drevet af frivillighed og en flad struktur til at være en mere almindelig arbejdsplads og der har været en del bump på vejen.

Processen har betydet, at ikke alle har kunnet få så mange timer som de gerne ville have i deres nye kontrakter. Til gengæld er der nu et solidt vikarkorps, fast løn til de faste medarbejdere, som samtidig har fået nye fordele som bruttolønsordning til kursusudgifter, massageordning, seniordage samt lovning på at badet arbejder aktivt på at få opstartet en pensionsordning. Bestyrelsen, Sarah og medarbejderne arbejder på at styrke samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne bl.a. ved en række udviklingsseminarer som bliver afholdt i løbet af foråret/sommeren.

 

Siden i sommer er at omsætningen steget og badet har fået mere omtale end tidligere bl.a. ved brug af sociale medier som Facebook og Instagram samt trykt og husstandsomdelt materiale som kulturkalender og promoveringskort. Hjemmesiden er optimeret og booking er gjort mere tilgængelig.

Der er produceret nye gavekort med koder på, som gør det muligt for dem, der har fået gavekort selv at booke og desuden giver det os bedre oversigt over udeståender. Heldigvis er også meget omsætning flyttet fra kontant til netbetaling. Prisen er sat op, men kunderne har ikke svigtet.

Den økonomiske situation var ikke god i sommer, men økonomien er blevet bedre, der er mange kunder, det går rigtig godt og det skyldes, at alle har knoklet og ydet en stor indsats. Så stor tak til personalet.

 

Der har været stort fokus på at få rettet op på økonomien og skabt en ny struktur, så arbejdet med bygningen og udviklingen af nye bæredygtige tiltag herunder regnvandsprojektet har ligget lidt stille, men er ikke opgivet.

 

Huset skal bevares som bæredygtigt og det er fortsat vigtigt med aktiv opbakning fra medlemmer og lokalområde-  det er fortsat et ønske at få flere medlemmer- alle må gerne arbejde for at få flere medlemmer som kan være med til at fastholde græsrodselementet. Desuden skal der arbejdes mere aktivt med udvikling og facilitering af frivillighed. Det er ikke uvæsentligt at den større omsætning giver mulighed for flere aktiviteter i lokalområdet også for dem med ikke så mange penge og vi vil fremover satse på hjemløsebad, og andre sociale aktiviteter. Et nyt samarbejde vedr. kurbad til udsatte Grønlændere er netop indgået, ligesom samarbejdet med Sofiebadet og fedtekælderen er styrket og udviklet på møder og samarbejdsaftaler i foråret 2019.

Bæredygtigheden skal også udvikles på det menneskelige plan og der arbejdes på at gøre badet til en socialøkonomisk virksomhed med mulighed for mikroansættelser til folk der ellers ville stå uden for arbejdsmarkedet. Pt. har badet en medarbejder i prøvning på vej mod en flexansættelse.

 

 

I løbet af sommeren blev den del tiltrængte vedligeholdelsesarbejder udført, loftet er malet og gulvet og marmorskillerum er afrenset.

Der har været en del problemer med dampbadet og der er kommet ekstraregning på vand og varme, så der har været store udgifter til vedligeholdelse.

 

Vi har i flere år talt om, at det ville være godt med en alkoholbevilling, så vi kan sælge øl og vin til selskaber og badegæster. Bevillingen er søgt og vi har fået en midlertidig bevilling, men regner med at få den endelige snarest. Der er indført proppenge for selskaber som selv medbringer drikkevarer hvilket giver en ekstra indtægt. Der har også været arbejdet med at udvikle både cafe- og produktsalget.

 

Kulturaktiviteter

Iflg kontrakten med Københavns Kommune skal vi

 

Afholde månedlige rundvisninger for interesserede

Afholde 5-7 årlige musikarrangementer

Afholde op til 10 hamamdialoger

Deltage i minimum 3 kulturevents

 

Udvikle og afvikle arrangementer som belyser hvordan kultur kan fremme sundhed forsøgt

 

Vi har udvidet rundvisninger, så de ikke kun afholdes månedsvis, men løbende,

idet turister og førstegangsbesøgende alle er blevet tilbudt rundvisninger desuden har der været rundvisninger i forbindelse med de forskellige kulturarrangementer og events.

 

Der har været 7 musikarrangementer i 2018 og 10 hamamdialoger- se kulturprogrammerne og i 2019 har der indtil nu været 3 musikarrangementer.

 

Arrangementerne har været velbesøgte og flere har været udsolgte

 

Der er arbejdet med sæbesjov for børn i forbindelse med efterårsferie og vinterferie og badet har også deltaget i den lille kulturnat for børn15.marts.

 

Desuden har der været 2 store arrangementer for Realdanias medlemmer, hvor de har fået rundvisning, hørt om badets historie og det bæredygtige byggeri.

 

Sofiebadet har deltaget i Kulturnatten, Christianshavns 400 års fødselsdag med flere arrangementer og i  initiativet: Torvet for alle- event på Christianshavns torv i samarbejde med lokalrådet og biblioteket. Formålet var, at fremme aktiviteter der kunne medvirke til en bedre udnyttelse af torvet. Sofies Bad deltog i eventen og tilbød fodbad. Ud af det er vokset et mere formelt samarbejde med Christianshavns Bibliotek som blandt andet læste poesi op på Valentines dag samt læste op af børnebadelitteratur på den lille kulturnat i fredags.

 

Lydbadet  med improvisationer og acapella sang og Projektet Hukommelsens glaciologi i dialog med digteren Pauline Jupin havde begge til formål at belyse hvordan kultur kan fremme sundhed. Den sidste aktivitet foregik over tre dage.

 

Anne har hjulpet Sarah i det første halvår, men er nu fratrådt. Lone og Lise har også valgt at stoppe og vi har i bestyrelsen besluttet at fejre badets 110 års fødselsdag og de tre oprindelige ildsjæle med en fest i badet 10 maj. Bestyrelsen vil også her gerne tanke Anne for den kæmpe indsats hun har ydet Sofies Bad i alle årene, kampen for husets bevarelse, det bæredygtige byggeri og at holde badet kørende også i vanskelige økonomiske tider. Lone har beriget badet med kunst og sørget for rengøringen i mange år. Lise skabte den første hjemmeside er gået til hånde på mange måder og været med i bestyrelsen i mange år.

Så stor tak til alle tre allerede nu.