Image

GENERALFORSAMLING & VEDTÆGTER

Referat af Generalforsamling mandag d. 18. marts 2024 


  Referent: Anders

  DAGSORDEN:


  1. Valg af dirigent.
  Jakob
  2. Valg af referent.
  Anders
  3. Bestyrelsens beretning
  Formand Søs fremlægger årets beretning. 


  Ift. Huslejesagen er der siden beretningen blev sendt ud, nu berammet et fysisk møde
  den 8. oktober til at fremføre sagen for en dommer. Håbet lever endnu!
  Der bliver spurgt til konsekvenser omkring huslejesagen. Dette vil specielt få
  konsekvenser for muligheder til at udvikle, vedligeholde og forbedre badet.
  Videre bliver det nævnt, at Sofiebadet som forening, ikke har været synligt nok for sine
  medlemmer. Katrine forklarer baggrunden for dette og hvilke tiltag der i gang for at
  forbedre dette.
  Der bliver påpeget, at det skal fremstå tydeligere på hjemmesiden at Sofiebadet er en
  forening. Det bliver foreslået, at der kunne være en knap på forsiden af hjemmesiden,
  hvor man kan melde sig ind.
  Det bliver foreslået, at der bliver nedsat en gruppe, der skal styrke hele foreningens
  ånd i Sofiebadet og måske forøge medlemstallet. Katrine fortæller, hvorledes der
  allerede har været taget tiltag for medlemmer specifikt, men opbakningen til dette var
  lav.


  4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  Jakob fremlægger et regnskab, der glædeligt har sorte tal på bundlinjen.
  Varme, der hidtil har været med Ørsted, stopper og derfor stiger den nu markant.
  Steget vandomkostninger er pga. et lav forbrug i Corona årene og først nu er tallene
  ”normaliseret” i regnskabet.
  Revisorer bekræfter, at regnskabet er retvisende. Der betales ikke negative renter
  længere, men samtidig får foreningen heller ingen positive renter af indestående

  2
  kapital. Revisor forslår en cyberforsikring og at der kommer en 2- faktor godkendelse
  for at hæve penge på foreningskontoen.
  Katrine undersøger med banken muligheden for en 2 -faktor godkendelse af kontoen.

  5. Vedtagelse af budget og kontingent for 2024.
  Formanden fremlægger budgettet. Der er kun lagt en lille forsigtig stigning ind i
  budgettet, men en stigning grundet rettidig omhu.
  Kulturarrangementer stiger, da der flyttes lønomkostninger op i den post.
  Personalet for en lønstigning på 10%, da det private og offentlige også stiger i løn.
  Huslejen stiger, da det vil være rettidig omhu ift. Huslejesagen.
  Der er afsat ekstra penge af til en grundig rengøring af Sofiebadet.
  Der er sat penge til mindre vedligeholdelse, såsom maling og lignende til badet,
  udover forbedring af cafe og hamman.
  Der bliver foreslået at få gennemgået udsugningen ift. Ovnen, således at den kan
  komme i brug igen. Moster foreslår en skorstensfejer. Det vil give en god og hyggelig
  stemning til badet. Det bliver nævnt, at det handler om at fyre korrekt, således den
  ikke vil forurene. Flere af de fremmødte mener dette bør undersøges nærmere således
  den kan komme i brug igen. Bestyrelsen lover at tage sagen op igen i bestyrelsen.
  Budget og kontingent godkendes af generalforsamlingen.


  6. Indkomne forslag.
  Der er ingen indkomne forslag.


  7. Planer for det indeværende år.
  Formanden refererer til beretningen. Der arbejdes videre med at forbedre huset og
  forbedre forholdene for personalet. Det bliver foreslået at lave ’bad for hjemløse’.
  Formanden er enig og forklarer ingen af fondsansøgningerne til netop dette initiativ
  ikke er imødekommet, men at der skal arbejdes videre med den sociale profil og med
  gratis bad for hjemløse og andre grupper’.
  Eskil forslår der kommer en vaskemaskine i personalerummet.


  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.


  Følgende er på valg:
  Søs (2 år)
  Jacob (2 år)
  Erik (2 år)
  Anders (suppleant 1 år)
  Rikke (suppleant 1 år)
  Alle genopstiller og der er derfor ikke grundlag for kampvalg.


  9. Valg af to kritiske revisorer
  Moster og Hanne fortsætter som revisorer.


  10. Evt.
  Der opfordres til at referater fra generalforsamlingen lægges op på hjemmesiden.

  VEDTÆGTER FOR FORENINGEN SOFIEBADET

  §1 Navn og Formål:

  Foreningens navn er Sofiebadet.

  Foreningens har til formål at bevare og drive Sofiegades Bad, Matr. Nr. 540 Christianshavns Kvarter, Sofiegade 15 A-B.

  Den fredede bygning fra 1909 skal restaureres og indrettes udfra økologiske principper og metoder og derved demonstrere og inspirere til bæredygtigt byggeri og renovering.

  Huset skal rumme:
  Et folkeligt bade- og sundhedshus, der arbejder forebyggende og sundhedsfremmende med det grønne, det sociale og det sunde.

  Lokale Agenda-21 aktiviteter, der kan give inspiration til at tænke globalt og handle lokalt for en bæredygtig udvikling.

  Information, kulturarrangementer og rundvisninger i det kulturhistoriske bad og den fredede bygning.

  Huset skal drives efter demokratiske principper og uafhængigt af partipolitiske interesser.

  §2 Medlemsskab:

  Stk. 1 Alle enkeltpersoner og institutioner, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem.

  Stk. 2 Medlemskab opnås ved indbetaling af foreningskontingent. § 3 Kontingent:

  Stk. 1 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. § 4 Generalforsamling:

  Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

  Stk. 2 Medlemmer, der har indbetalt kontingent inden 1.februar det gældende år, har stemmeret på generalforsamlingerne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  Stk. 3 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Foreningens opløsning kan kun ske ved beslutning med kvalificeret flertal jfr. § 10.

  Stk. 4 Forslag til vedtægtsændringer kan alene vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

  Stk. 5 Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal udsendes i sin fulde ordlyd med post eller pr. mail til samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Stk. 6 Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved udsendelse af foreløbig dagsorden til medlemmerne.

  Forslag som ønskes optaget på den endelige dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

  Bestyrelsen fastsætter herefter den endelige dagsorden, som fremlægges til gennemsyn i Sofiebadet senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

  Stk. 7 Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Med følgende faste punkter på dagsordenen:

  Valg af dirigent

  Valg af referent

  Bestyrelsens beretning

  Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

  Indkomne forslag

  Planer for det indeværende år

  Vedtagelse af budget og kontingent for det indeværende år

  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

  Valg af 2 kritiske revisorer

  Eventuelt

  Stk. 8 Generalforsamlingen vælger 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der må højst være 2 ansatte samt 1 medarbejderrepræsentant i bestyrelsen og som suppleanter. Der skal til enhver tid være et flertal i bestyrelsen som ikke er ansatte.

  Stk. 9 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, kan de stemmeberettigede højst afgive 4 stemmer og kun 1 stemme på hver af de opstillede kandidater.

  De kandidater, der opnår flest stemmer er valgt til bestyrelsen og de med færrest stemmer er valgt som suppleanter.

  Stk. 10 Medlemmerne vælges for to år ad gangen, idet 3 medlemmer vælges i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal. Suppleanter er på valg hvert år.

  Stk. 11 Kun medlemmer der er fysisk tilstede på generalforsamlingen eller har givet skriftlig tilsagn kan opnå valg til bestyrelsen og øvrige poster.

  §5 Ekstraordinær generalforsamling:

  Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 25% af de stemmeberettigede ønsker dette.

  Stk. 2 Krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal være skriftlig og skal fremsendes til bestyrelsen med angivelse af motiveret dagsorden.

  Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 21 dages varsel ved udsendelse af motiveret dagsorden til alle medlemmer.

  §6 Bestyrelsen:

  Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. En ansat kan ikke være formand.

  Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige leder.

  Stk. 3a Daglig leder ansætter og afskediger medarbejdere i samråd med formanden og medarbejderrepræsentant.

  Stk. 4 Når et bestyrelsesmedlem fratræder permanent eller midlertidigt, indtræder en suppleant i dennes sted.

  Stk. 5 Bestyrelsen har ansvar for Sofiebadets daglige drift og aktiviteter på grundlag af generalforsamlingens beslutninger.

  Stk. 6 Bestyrelsen udarbejder forslag til årsbudget.

  Stk. 7 I forbindelse med husets daglige drift og aktiviteter kan bestyrelsen uddelegere arbejdsopgaver til grupper og enkeltpersoner.

  Stk. 8 Der vælges blandt de ansatte en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen.

  §7 Ansvar:

  Stk. 1 For bestyrelsesmedlemmerne gælder dansk rets almindelige erstatningsregler og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens evt. gæld. Stk. 2 Bestyrelsen er forpligtet til at tegne erhvervs- og ansvarsforsikring for lejemålet.

  §8 Regnskab:

  Stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

  §9 Tegningsret:

  Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

  §10 Opløsning:

  Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun vedtages, hvis 2/3 af de tilstedeværende på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, stemmer for en opløsning.

  Stk. 2. I tilfælde af opløsning skal den sidste generalforsamling træffe beslutning om anvendelse af foreningens formue til tilsvarende formål.

  Efter ændringer vedtaget på generalforsamlingen 28.marts 2012   

  Ønsker du referater fra bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger kontakt venligst kontor.sofiebadet@gmail.com

  VI ANBEFALER

  POPULÆRE GENVEJE

  KONTAKT OS

  Telefon
  Booking

  FØLG OS